1. Uczestnik spływu kajakowego zobowiązany jest przestrzegać niniejszych postanowień warunków uczestnictwa i poleceń organizatora oraz obowiązujących przepisów prawa.
 2. Sprzęt pływający wypożyczany jest osobie pełnoletniej legitymującej się dowodem tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).
 3. Przy wypożyczaniu sprzętu zawarta jest umowa wynajmu kajaków.
 4. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem podanym w załączniku.
 5. Wypożyczający bierze pełną odpowiedzialność materialną za wynajęty sprzęt z chwilą podpisania umowy i ustala jednoosobowe kierownictwo.
 6. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie się uczestników spływu kajakowego oraz wyrządzone szkody jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób,  mienia i zobowiązuje się do ich naprawienia oraz  wpływania na obszary objęte zakazem pływania.
 7. Osobie niewiarygodnej, w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających sprzęt nie będzie wydany.
 8. Uczestnicy niepełnoletni, poniżej 16 roku życia, mogą pływać tylko pod opieką dorosłych w jednym kajaku, a młodzież od 16 roku życia za pisemną zgodą prawnych opiekunów, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za nich i ich zachowanie oraz wyrządzone szkody.
 9. Wypożyczający zobowiązuje się do sprawdzenia wypożyczanego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym, a także przekazywania dostrzeżonych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są wiosła i kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 10. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być czysty i w stanie nadającym się do natychmiastowego wypożyczenia.
 11. Po zakończeniu spływu kajakowego każdy uczestnik zobowiązany jest do czekania na odbiór sprzętu pływającego i wyposażenia przez Organizatora w miejscu określonym w umowie przed spływem.
 12. Osoby, które kończą spływ kajakowy w innym miejscu niż ustalone z pozostałą grupą ponoszą dodatkowy koszt transportu zgodnie z taryfą 1,6 zł/km.
 13. Za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu wypożyczający zobowiązuje się zwrócić jego wartość w wysokości 100 % rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 14. Szkody będą rozliczane według poniższego zestawienia:
  • wiosło: zgubienie, złamanie, pęknięcie, wygięcie – 120 zł/szt.
  • kamizelka asekuracyjna :zgubienie, zniszczenie – 80 zł/szt.
  • worek kajakowy: zgubienie, zniszczenie – 80 zł/szt.
  • nakładki neoprenowe na siedliska i oparcia fotela kajaka zgubienie, zniszczenie – 80 zł/szt.
  • wyłamanie siedzenia lub oparcia fotela kajaka – 160 zł/szt.
  • korek spustowy do kajaka zgubienie -20 zł/szt.
  • pokrywa luku bagażowego gumowa, neoprenowa, polietylenowa -120 zł/szt.
  • podnóżki w kajaku : wyłamanie – 60 zł/para
 15. W czasie spływu należy zachowywać się zgodnie z obowiązującą etykietą wodniacką. Etykieta wodniacka sprowadza się do kulturalnego zachowania załóg na wodzie i na biwaku oraz wobec wędkarzy i innych użytkowników szlaków wodnych, dbałości o sprzęt oraz przestrzegania ceremoniału wodniackiego.
 16. Zabrania się przybijania kajakami w miejscach do tego nieprzeznaczonych (wały ochronne – przeciwpowodziowe, kamieniste i niebezpieczne brzegi), skakania z kajaków do wody, wchodzenia do kajaków znajdujących się na brzegu. Uderzania kajakiem w kajak (taranowanie), niszczenie brzegów, zaśmiecanie wody i otaczającej przyrody, a także zabrania się korzystania z otwartego ognia i palenia papierosów (1 niedopałek = 1m³ wody bez życia lub spalone trawy – po prostu niemodne) oraz spożywania alkoholu.
 17. Osoby wypożyczające sprzęt powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie nie jest wliczone w cenę najmu kajaków (ok. 4 zł/dzień).
 18. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu pozostawionych rzeczy w samochodach, przez kajakarzy, którzy są przewożeni na spływ i po spływie oraz rzeczy pozostawione w kajakach, na przystaniach i postojach oraz za szkody wywołane żywiołami.
 19. Wypożyczalnia sprzętu wodnego „AQVI” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, śmierci, utraty zdrowia wobec osób wypożyczających nasz sprzęt
 20. Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego AQVI jest właścicielem sprzętu znajdującego się w wypożyczalni www.kajakowemeandry.pl
 21. Wszystkie sprawy sporne w kolejności będą rozpatrywane polubownie. W przypadku braku porozumienia sprawy sporne będzie rozpatrywał sąd właściwy dla wypożyczalni.